STATUT
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie porozumienia zawartego dnia 07 stycznia 2013 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego i Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim  zadań powiatowej biblioteki publicznej.

§ 2

Prawną podstawą funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim jest:

1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2012,  poz. 642 z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.  2012,  poz. 406).

3.Niniejszy statut.

§ 3

1.Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Biblioteki jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki a terenem jej działalności jest Gmina  Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz  powiat nowodworski w województwie mazowieckim.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej – Zarząd Powiatu Nowodworskiego. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Warszawie.

§ 6

Nazwa skrócona Biblioteki brzmi: MiPBP w Nowym Dworze Maz.

§ 7

Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej, zawierających nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.
 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8

Biblioteka  jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta – siedziby powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5. Tworzenie i udostępnianie własnych katalogowych baz danych, bibliograficznych i faktograficznych.

6. Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.

7. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.

8. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.

9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

§ 10

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu.
 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece, a także Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora.

§ 12

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 13

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 14

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie zakładowego regulaminu wynagradzania zatwierdzonego przez dyrektora.

§ 15

1.Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

2.W skład Biblioteki wchodzą:

1)Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,          ul. I.J. Paderewskiego 22 z oddziałami:

Wypożyczalnia

Czytelnia

Oddział dla Dzieci,

2)Filia nr 1, ul. J. Matejki 2, Nowy Dwór Mazowiecki,

3)Filia nr 2, ul. Wojska Polskiego 37, Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 16

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej związków i stowarzyszeń zawodowych.

§ 17

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 18

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 19

Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej – z budżetu powiatu, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

§ 20

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 21

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

ANEKS DO STATUTU

 

            UCHWAŁA nr II/9/14           

         RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

                       z dnia 09 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nadania Statutu  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

§ 1

Nowe następujące brzmienie otrzymują §10 statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej:

      „ 1.  Biblioteka może prowadzić jako dodatkową działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

2. Działalność , o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

  1. Organizacji spotkań literackich i wieczorów autorskich
  2. Organizacji czasowych lub stałych wystaw
  3. Organizacji innych odpłatnych imprez kulturalnych
  4. Organizacji szkoleń i kursów z zakresu doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

3. Środki uzyskane z prowadzenia działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie na cele finansowe działalności statutowej Biblioteki zgodnie  z § 20 niniejszego statutu.

4. Decyzja o podjęciu przez Bibliotekę określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora Biblioteki.

5. Gospodarowanie pomieszczeniami przekazanymi Bibliotece w tym ich wynajem, wydzierżawianiem w zakresie, jakim nie ogranicza to realizacji podstawowych zadań biblioteki.

6. Prowadzenie działalności w zakresie promocji Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1379

Utworzono dnia: 11.04.2014

Dokument wprowadził:
Michał Biegaj

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.06.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut z aneksem

12.06.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut z aneksem

08.05.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

11.06.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut

11.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut